Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser - Erhverv (B2B)

1. Aftalegrundlag
1.1 Disse betingelser gælder ved erhvervsdrivendes bestillinger og køb hos AT Gruppen A/S, CVR 33643152. Sammen med parternes købsaftale og AT Gruppen A/S tilbud, ordrebekræftelse og faktura udgør disse betingelser det fulde aftalegrundlag. Ved uoverensstemmelser i aftalegrundlaget har AT Gruppen A/S ordrebekræftelse, parternes købsaftale, og disse betingelser forrang i nævnte rækkefølge.
1.2 AT Gruppen A/S accepterer alene eventuelle købsbetingelser fra kunden, hvis AT Gruppen A/S skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem  AT Gruppen A/S og kundens betingelser, har AT Gruppen A/S betingelser forrang.

2. Indgåelse af købsaftalen
2.1 En ordre binder først AT Gruppen A/S, når kunden har modtaget en skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse. Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, og vil kunden ikke acceptere afvigelsen, skal kunden straks og inden 5 dage, dog senest 3 dage før leveringsdagen, meddele dette skriftligt til AT Gruppen A/S.
2.2 Tilbud fra AT Gruppen A/S er kun bindende for AT Gruppen A/S ved modtagelse af overensstemmende accept fra kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.  
2.3 AT Gruppen A/S oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. AT Gruppen A/S er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

3. Levering
3.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering i rimelig tid efter aftaleindgåelsen ab AT Gruppen A/S eller AT Gruppen A/S leverandør. AT Gruppen A/S kan foretage successiv levering og fakturering. Levering er sket, når AT Gruppen A/S har afsendt varen eller meddelt kunden, at varen står til kundens rådighed. Kundens ønsker om ændringer eller tillægskøb kan forlænge den samlede leveringstid.
3.2 AT Gruppen A/S kan udskifte dele af en leverance med andre dele af samme kvalitet og art, når der er tale om leverancer, hvor udskiftningen sædvanligvis ikke er væsentlig for en kunde. AT Gruppen A/S kan herudover foretage mindre ændringer i en leverance, hvor dette er praktisk eller teknisk nødvendigt.

4. Priser
4.1 Priser er anført ekskl. leveringsomkostninger, gebyrer, moms og andre afgifter. Indtil levering er sket, kan AT Gruppen A/S forhøje priser som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og andet uden for AT Gruppen A/S kontrol.

5. Betaling og forrentning
5.1 Medmindre andet aftales, sker betaling ved ordreafgivelsen. Kreditgivning kræver forudgående, skriftlig accept fra AT Gruppen A/S, og selv hvor kredit er accepteret, kan AT Gruppen A/S uden begrundelse ændre dette til forudbetaling.
5.2 Efter forfald forrentes AT Gruppen A/S krav med 2 % pr. måned. Kunden kan ikke modregne i AT Gruppen A/S betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden fra betaling ved forfald. Ved betaling med kreditkort tillægges et kort- og administrationsgebyr.

6. Ejendomsforbehold
6.1 AT Gruppen A/S Beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Køber er indtil da uberettiget til at sælge, pantsætte, udlevere, udlåne, bortgive eller på anden må disponere over det solgte.” 

7. Reklamation, returnering og mangler
7.1 AT Gruppen A/S giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod AT Gruppen A/S.
7.3 Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra AT Gruppen A/S eller AT Gruppen A/S leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen.
7.4 Ved mangler kan AT Gruppen A/S omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod AT Gruppen A/S. Er en reklamation uberettiget, kan AT Gruppen A/S fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning.

8. Produktansvar
8.1 AT Gruppen A/S er ikke ansvarlig for person-, tings- og bygningsskade forårsaget af den solgte vare, eller for skade på produkter, hvori AT Gruppen A/S vare indgår, medmindre AT Gruppen A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. desuden ansvarsbegrænsningen i pkt. 10.

9. Ansvarsbegrænsning
9.1 AT Gruppen A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tabt avance, goodwill, produktionstab, tab af data, leverandørfejl eller -svigt. Krav mod AT Gruppen A/S, fx pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at AT Gruppen A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
9.2 Købe- eller erstatningsretlige krav mod AT Gruppen A/S kan maksimalt udgøre 50 % af det beløb, kunden har betalt for den vare, kravet angår. Ved produktansvar er AT Gruppen A/S krav maksimeret til kr. 250.000 eller det beløb, AT Gruppen A/S kan kræve dækket via en eventuel produktansvarsforsikring. 

10. Tvister
10.1 Tvister mellem kunden og AT Gruppen A/S afgøres efter dansk ret ved AT Gruppen A/S hjemting, dog kan AT Gruppen A/S vælge at anlægge sag ved kundens hjemting.